Historia

Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, startades 1969 av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, som bestod av 26 näringslivsorganisationer. Byrån blev ett expertorgan för råd och vägledning till företag angående tolkningen och tillämpningen av den lagstiftning angående otillbörlig marknadsföring som sedan trädde i kraft 1971. I mitten av 1980-talet gjordes en management-buy-out, varvid två av byråns jurister blev delägare och drev byrån vidare med oförändrad specialinriktning på marknadsrätt och immaterialrätt. 1996 blev Advokatfirman medlem i Advokatsamfundet.

Advokatfirman för Marknadsrätt AB bytte i augusti 2012 namn till Advokatfirman MarLaw AB. MarLaw är en förkortning av ordet market law, det rättsområde som MarLaw är specialiserade på. Namnet speglar nu byråns modernitet och djupa kunskap som byggts upp under fyra decennier. Även byråns kommunikationskoncept sågs över och moderniserades. Namnbytet var ett viktigt steg för att fungera väl mot MarLaws allt fler internationella klienter.

MarLaws starka specialisering medför att byrån inte åtar sig andra uppdrag än som ryms inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt och hithörande avtalsrätt. Inom dessa områden åtar sig advokatfirman såväl rådgivning som förhandlingar inför myndigheter, skiljenämnder och domstolar, särskilt ofta i Patent- och marknadsdomstolen men även allmänna domstolar och inte minst inför etiska nämnder såsom Reklamombudsmannen. Advokatfirmans uppdragsgivare är främst större företag, offentliga som privata, med inriktning på marknadsföring till konsumenter och business-to-business, reklambyråer och tidningsföretag. Huvudsakligen gäller uppdragen marknadsföring på den svenska marknaden men utvecklingen mot alltmer återkommande uppdrag avseende den nordiska och europeiska marknaden är tydlig.

Kontakta oss