Jämförelsesidornas marknadsföring av lån kan anses vilseledande och därför bryta mot lagen

2020-06-05

Den andra juni 2020 meddelade Konsumentverket sin kritik mot jämförelsesidor som marknadsför krediter för konsumenter. Verket har granskat åtta sådana sidor och uppmärksammat brister hos samtliga. Granskningen har gjorts mot bakgrund av kravet på måttfullhet i 6 a § konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) och informationskraven i 7 § och 7 b § KkrL. I detta avseende har Konsumentverket bedömt att samtliga jämförelsesidor som granskats omfattas av förenämnda bestämmelser.

Framhävandet av snabbhetsargumentet genom placering på framträdande platser i marknadsföringen genom rubrikform och fetmarkerad textstil has ansetts strida mot kravet på måttfullhet. Detta eftersom en konsument kan uppfatta krediten som en enkel och snabb lösning på ekonomiska problem och således lockas att ingå ett kreditavtal utan att tänka på konsekvenserna. Även marknadsföring av krediter genom angivande a frånräntesatser har ansetts strida mot kravet på måttfullhet. En frånräntesats kan missleda konsumenter om de ekonomiska konsekvenserna av krediten och även locka dem till att fatta oöverlagda beslut.

Flertalet jämförelsesidor har ansetts bryta mot informationskraven i Kkrl bland annat då informationen om krediträntan har presenterats som månadsränta. Det är viktigt att sådan information anges som årsränta så att konsumenten på ett enkelt sätt kan jämföra krediterbjudandena. Vidare har Konsumentverket ansett att vid upplysning om högkostandskrediter det inte räcker med att informationen anges högst upp på webbplatsen. För att kravet i 7 b Kkrl ska anses vara uppfyllt måste upplysningen lämnas vid varje enskilt krediterbjudande som avser en högkostandskredit.

Konsumentverket har även kommit fram till att jämförelsesidorna omfattas av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) då tjänsterna anses falla inom begreppet ”informationssamhällets tjänster”. Detta innebär att samtliga jämförelsesidor måste uppfylla kravet på information enligt 8 § e-handelslagen. I detta avseende har verket bedömt att flertalet av jämförelsesidorna inte har lämnat information på ett korrekt och enkelt sätt. Konsumentverket har uppmärksammat att några av jämförelsesidorna inte har lämnat tillräcklig information om den som tillhandahåller webbplatsen (till exempel, namn och adress saknades) och att majoriteten av dem har placerat informationen svårtillgängligt.

Konsumentverket kommer att följa upp granskningen under nästa år och även öppna ärenden mot de som inte har åtgärdat bristerna.

Marknadsföringsrätten är MarLaws kärnområde – fråga oss om reklamjuridik via webbplatsen.

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.