Nytt om ångerrätten vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2020-05-19

Den 1 maj 2020 ändrades lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Ändringarna innebär en skärpning av näringsidkarens skyldighet att lämna information till en konsument före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler. De nya reglerna innebär att näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten ett standardformulär som han eller hon kan använda för att ångra ett ingånget avtal. Ett sådant standardformulär finns här. Det är alltså inte längre tillräckligt att näringsidkaren informerar konsumenten om förekomsten av standardformuläret och hur konsumenten kan ta del av det.

Sättet på vilket standardformuläret ska tillhandahållas skiljer sig åt beroende på vilken typ av avtal som ingås. I distansavtalslagen regleras två typer av avtal, distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ett distansavtal är ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen sker uteslutande på distans, till exempel försäljning av varor på nätet, via postorder, TV-shop, etc. Vid ingående av sådant avtal gäller samma krav för standardformuläret som för informationen i övrigt. Följaktligen ska informationen och formuläret ges på ett klart och begripligt sätt, anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Konsumenten ska inte ha några svårigheter att ta del av eller att förstå vare sig informationen eller formuläret.

I de fall där distansavtal ingås med hjälp av ett medel för distanskommunikation som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen behöver näringsidkaren inte tillhandahålla standardformuläret genom det kommunikationsmedlet, utan kan göra det på annat lämpligt sätt som är klart och tydligt. Till exempel kan vid avtal som ingås per telefon formuläret skickas med e-post eller finnas tillgängligt på en webbsida dit konsumenten hänvisas. Efter avtalsingåendet ska näringsidkaren ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska innehålla informationen och standardformuläret och ska ges i en handling eller i någon annan läsbar form som är tillgänglig för konsumenten, om de inte redan har getts i sådan form innan avtalsingåendet.

Avtal som ingås utanför affärslokaler avser olika situationer när en konsument och en näringsidkare träffas fysiskt på en annan plats än i näringsidkarens affärslokal.

Före ingåendet av ett sådant avtal måste näringsidkaren ge information och standardformuläret för utövande av ångerrätten på ett klart och begripligt sätt. Detta måste göras i en handling (till exempel i ett pappersdokument) eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form (till exempel via e-post). Efter att avtalet har ingåtts ska näringsidkaren ge en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet till konsumenten.

MarLaw har en lång erfarenhet av frågor om distansavtal och avtal utanför affärslokaler – tveka inte att höra av dig vid frågor angående de nya reglerna.

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.