Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personlige integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens mening utgör ett vitt begrepp och omfattar insamling, bearbetning, spridning, registrering och lagning etc. En personuppgift enligt personuppgiftslagen är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det innebär exempelvis, namn, personnummer eller kundnummer men även bilder kan omfattas om det klart går att utläsa vem som är på bilden.

Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv och grundtanken med personuppgiftslagen är att människors personuppgifter ska behandlas lika oavsett ursprung och nationalitet. Personuppgiftslagen är utformad på så sätt att den i hög grad bygger på att samtycke måste inhämtas från den person vars personuppgifter blir föremål för behandling i varje enskilt fall. Personuppgiftslagen innehåller även bestämmelser som avser företag och organisationers behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen kommer att ersättas av dataskyddsförordningen som träder i kraft under våren 2018. Den nya förordningen kommer att uppställa högre krav på företag och organisationers behandling av personuppgifter. Vi på MarLaw erbjuder kvalificerad rådgivning om hur din organisation ska behandla personuppgifter, dels i enlighet med den idag gällande personuppgiftslagen samt dels hur din organisation ska agera och börja förbereda sig för förordningens ikraftträdande.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.