FEI – Företagsekonomiska Institutet

I samarbete med FEI – Företagsekonomiska Institutet – ansvarar MarLaw för kursen Marknadsrätt 7,5 hp.

Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är praktiskt inriktad; den ger aktuella kunskaper som direkt kan användas i affärssammanhang. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om nationella och EU-rättsliga marknads- och konkurrensrättsliga regler.

Deltagaren ska kunna tillämpa marknads- och konkurrensrättsliga regler vid marknadsföring ur ett internationellt perspektiv. Deltagaren ska också kunna bedöma företags agerande på en konkurrensutsatt marknad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv samt ha kunskaper om grundläggande juridisk metod. Vidare ska deltagaren ha förståelse för grunderna för EU:s och andra internationella rättssystem.