Mot barn

“Den marknadsföring som inkluderas är sådan som riktar sig till barn och ungdomar och marknadsföring som visar barn och ungdomar”

Vid all typ av marknadsföring ska god marknadsföringssed beaktas, vilket innebär att inte enbart lagar och praxis ska efterföljas utan även branschpraxis vilket bland annat inkluderar Internationella Handelskammarens (ICC) internationella regler för reklam och marknadskommunikation. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är otillbörlig om den i märkbar mån eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Av ICC:s regler framgår att särskild aktsamhet ska beaktas när marknadsföring riktar sig mot barn eller som använder barn och unga i sin marknadskommunikation.

Vad gäller för marknadsföring mot barn?
I Sverige är det inte tillåtet att rikta reklam till barn under 12 år, och i fråga om direktreklam får den inte rikta sig till barn under 16 år. När det kommer till marknadsföring som riktar sig mot barn och ungdomar ska alltså en särskild aktsamhet iakttas vilket gör att det ställs högre krav på denna typ av marknadsföring eller reklam. Anledningen till detta aktsamhetskrav är bland annat att barns och ungdomar bristande erfarenhet och naturliga godtrogenhet. Den marknadsföring som inkluderas är sådan som riktar sig till barn och ungdomar och marknadsföring som visar barn och ungdomar.

Exempelvis får inte reklamen eller marknadsföringen uppmana till köp. Marknadsföring mot barn återfinns även i den så kallade svarta listan i bilaga 1 i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, punkt 28 i listan anges att om en annons direkt uppmanar barn att köpa eller övertala sina föräldrar att köpa produkten ska presumeras vara otillbörliga.

I fråga om marknadsföring som riktar sig mot barn finns många avvägningar som måste göras och vid bedömningen ska man se till omständigheterna i det enskilda fallet. Våra jurister på Advokatfirman MarLaw har stor erfarenhet av att granska och arbeta med marknadsföring och lämna rekommendationer rörande marknadsföring till avsändaren. Har du frågor om marknadsföring mot barn är du välkommen att kontakta oss.