Advokatfirman MarLaw AB

Advokatfirman MarLaw, tidigare Advokatfirman för Marknadsrätt, är ett svenskt aktiebolag som bedriver advokatverksamhet. En advokat är enligt svensk lag medlem i Sveriges Advokatsamfund. Advokatverksamhet regleras i 8 kap. rättegångsbalken samt i Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

Org. nummer: 556358-3508.

Våra medarbetare