Produktsäkerhetslagen

“För att lagen ska vara tillämplig måste det röra sig om varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet”

Produktsäkerhetslagen (2004:451) innehåller de krav som ställs på olika produkter för att de ska anses vara säkra och på så vis förebygga personskador. Regleringen utgör den miniminivå av säkerhet som konsumenterna ska kunna räkna med i fråga om en vara eller tjänst.

När är produktsäkerhetslagen tillämplig?
För att lagen ska vara tillämplig måste det röra sig om varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet, dessutom ska varan eller tjänsten vara avsedd eller antas användas av konsumenter. Hit hör även varor eller tjänster som delas ut gratis. Eftersom regleringen är influerad av EU-rätten ska dels försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen tillämpas vid en bedömning av produkters säkerhet. Vidare ska säkerhetsbegreppet inte inkludera varor eller tjänster som är allmäntaget farliga eller osäkra exempelvis alkohol, tobak, utan tar i första hand sikte på varor och tjänster som vid en normal användning eller rimligen förutsägbar användning inte medför någon risk på människors hälsa och säkerhet.

Den som tillhandahåller en vara eller tjänst som faller inom produktsäkerhetslagens tillämpningsområde måste lämna nödvändig säkerhetsinformation när varan eller tjänsten marknadsförs. Den information som måste lämnas i marknadsföringen till mottagaren måste vara tillräckligt för att konsumenten ska kunna bedöma risken med varan eller tjänsten och kunna bedöma hur denne kan skydda sig mot dessa risker. Även varningsinformation måste framgå i en näringsidkares marknadsföring.

Har du frågor om marknadsföring av produkter eller om den information som måste framgå enligt marknadsföringslagen är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman MarLaw. Våra jurister har god erfarenhet av att bistå företag med att granska marknadsföringsåtgärder och lämnar rekommendationer till marknadsförare i fråga om marknadsföring i olika medier.