Avtalsvillkorslagen

“Avtalsvillkorslagen, vilken avser avtalsvillkor i konsumentförhållanden, är tillämplig när en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare och där avtalsvillkoren ensidigt bestämts av näringsidkaren”

Avtalsvillkorslag mellan näringsidkare och konsument och en för avtalsvillkor mellan näringsidkare är exempel på speciallagar som reglerar avtalsrätten.

Avtalsvillkorslagen, vilken avser avtalsvillkor i konsumentförhållanden, är tillämplig när en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare och där avtalsvillkoren ensidigt bestämts av näringsidkaren. Detta brukar benämnas som att en näringsidkare använder sig av ett standardavtal. Ett standardavtal kännetecknas av att avtalsvillkoren är ensidigt framtagna av näringsidkaren och att de därmed inte är anpassade särskilt för den aktuella avtalssituationen. Om konsumenten och näringsidkare tillsammans kommer överens och tar fram avtalsvillkoren blir lagen däremot inte tillämplig.

Lagen är en skyddslagstiftning för konsumenten som anses vara en svagare part, och identifierar när ett avtalsvillkor anses oskäligt. Ett avtalsvillkor ska anses som oskäligt om det strider mot tvingande lagstiftning, om det är vilseledande eller oklart formulerat att konsumenten inte på förhand kan förutse dess innebörd eller om resultatet av villkoret gör att konsumenten får en stor nackdel och att balansen mellan avtalsparterna inte hålls.

Du är välkommen att kontakta våra jurister på Advokatfirman MarLaw om du har frågor om eller identifiera legala risker i ett befintligt standardavtal som företaget använder gentemot konsumenter.