Företagshemligheter

“För företag är många gånger företagshemligheter grundbultar i verksamheten och ett avslöjande av dem kan få stora konsekvenser”

För företag är många gånger företagshemligheter grundbultar i verksamheten och ett avslöjande av dem kan få stora konsekvenser. Skyddet för denna typ av information hittar i lag om företagshemligheter.

När är lag om företagshemligheter tillämplig?
Begreppet företagshemligheter är brett och inkluderar såväl enkla som komplicerade uppgifter som rör ett företags affärs- eller driftsförhållanden som företaget hemlighåller, eftersom ett röjande av dem kan medföra skada i konkurrenshänseende. Här inkluderas exempelvis ett företags know-how. För att information ska anses utgöra en företagshemlighet behöver den inte vara i någon särskild form utan det kan röra sig om skrift, bilder eller rena minnesbilder hos en person. Däremot inkluderas inte erfarenhet eller skicklighet som är knuten till en enskild person. Informationen måste även hemlighållas för att falla in under lagens tillämpning, vilket innebär att den inte får finnas tillgänglig för alla som är intresserade, det är alltså en relativ snarare än en absolut innebörd av begreppet som ska bedömas. Lagen tar sikte på situationer där röjandet riskerar att medföra skada, att en skada faktiskt orsakats det berörda företaget är inte ett krav, men kan inverka på ett eventuellt skadestånd.

Det finns även vissa undantag i lagstiftningen där röjandet inte omfattas av lagen, exempelvis om företaget skäligen kan misstänkas begå brott som har fängelse som påföljd eller andra allvarliga missförhållanden i företagets verksamhet. Dock måste syftet med insamlingen, mottagandet eller avslöjandet ha varit att offentliggöra det, det vill säga att göra informationen tillgänglig för allmänheten. Det finns även ett undantag för om informationen avslöjats i god tro. Brott mot lagen om företagshemligheter kan resultera i skadestånd, vite eller fängelse, beroende på hur och på vilket sätt en person berett sig tillgång till informationen.

I och med att företagshemligheter många gånger spelar en central roll i ett företags verksamhet är det en fördel företaget är aktiv i att skapa ett skydd för denna information. Det är till exempel vanligt att en klausul om företagshemligheter inkluderas i anställningsavtalen, så att det framgår vad som gäller för alla parter. Kontakta gärna våra jurister på Advokatfirman MarLaw om du har frågor om hur man skyddar sina företagshemligheter eller vill ha hjälp med att upprätta avtal eller klausuler som hanterar företagshemligheter.