Otillbörlig marknadsföring

“Även marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”

Enligt marknadsföringslagen (2008:486) ska all marknadsföring vara i enlighet med god marknadsförings sed och får inte vara otillbörlig. Med marknadsföring menas inte enbart reklam, även en näringsidkares beteende efter försäljning och leverans av produkterna inkluderas.

När är marknadsföringen otillbörlig?
I marknadsföringslagen anses såväl vilseledande som aggressiv marknadsföring vara otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens, vanligen konsumentens, förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även om denna bedömning ska göras utifrån den aktuella marknadsföringsåtgärden finns det några typ-fall av otillbörlig marknadsföring i svensk lag. Denna så kallade svarta lista kommer från direktiv 2005/29/EG om tillbörliga affärsmetoder. I detta direktiv exemplifieras marknadsföringsåtgärder som alltid presumeras vara otillbörliga. Listan består av 31 punkter varav punkterna 1-23 berör vilseledande marknadsföring och punkterna 24-31 i listan handlar om aggressiv marknadsföring.

Processer om en marknadsföringsåtgärd skulle anses vara otillbörlig förs i Patent -och marknadsdomstolen och om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig kan det i sanktioner exempelvis i form av marknadsstörningsavgift eller ett åläggande om vite.

Advokatfirman MarLaw är specialiserade på marknadsrätten och arbetar dagligen med denna typ av frågor. Våra jurister har en gedigen erfarenhet och kunskap om marknadsföringsregleringen och är vana att bistå näringsidkare med att på förhand granska marknadsföringsåtgärder och lämna rekommendationer till marknadsföraren. Vi har även stor erfarenhet av att föra processer i Patent -och marknadsdomstolen och att arbeta fram rekommendationer kopplade till marknadsföringsåtgärder. Har du frågor om en marknadsföringsåtgärd är du välkommen att kontakta oss.