TV

“Tv-reklam i Sverige får endast sändas i högst tolv minuter per hel timme, räknat mellan hela klockslag”

Olika typer av tv-sändningar regleras i yttrandefrihetsgrundlagen men även i radio- och tv-lag (2010:696) liksom AV-direktivet (2010/13/EU). Huvudregeln, när det kommer till vilket lands lag som ska gälla i fråga om leverantörer av medietjänster, är att det lands lag i vilket leverantören är etablerad ska gälla. Detta innebär att om ett programföretag exempelvis är etablerat i England ska engelsk lag gälla, även om programmen som sänds kan ses i Sverige. Detta gäller även beställ-tv. Det finns olika sätt att sända tv, via marksändare, kabel, satellit eller över internet. Sänder man tv via satellit eller på internet behövs inget tillstånd däremot ska företaget registrera sig hos myndigheten för radio och tv.

Vid en tv-sändning ska det tydligt framgå vem som är avsändaren. När det kommer till reklam, sponsring och produktplacering innehåller radio- och tv-lagen vissa bestämmelser på området. I fråga om produktplacering är huvudregeln att produktplacering inte får förekomma i tv-program eller i program i beställ-tv. Men det finns undantag från detta, och det handlar om att program i vilka det förekommer produktplacering får sändas om det inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen eller inverka på det redaktionella oberoendet. Förekommer det produktplacering ska information lämnas om detta. Undantagen gäller inte för program som riktar sig mot barn under 12 år och inte heller om den vara som produktplaceras är exempelvis alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror eller receptbelagda läkemedel.

Vad ska man tänka på när det kommer till tv-reklam?
Tv-reklam ska inte enbart vara förenlig med marknadsföringslagen bestämmelser, det vill säga den inte får vara otillbörlig, och den ska vara förenlig med god marknadsföringssed. Beroende på vilken produkt som marknadsförs kan även särskilda regler behöva beaktas såsom för alkoholhaltiga drycker. Det finns även regler kring hur reklamen får sändas. Exempelvis får tv-reklam i Sverige endast sändas i högst tolv minuter per hel timme, räknat mellan hela klockslag och vid ett reklamavbrott ska en viss signatur i fråga om ljud och bild förkomma för att tydligt signalera avbrottet. Riktar sig program till barn under tolv år får inte tv-reklam avbryta ett program, eller finnas i anslutning till att ett program börjar eller slutar, detsamma gäller gudstjänster. Man får som huvudregel inte lägga in reklamavbrott i program och filmer hur som helst, utan man måste beakta programmets längd och karaktär.

Juristerna på Advokatfirman MarLaw är specialiserade på marknadsrätten och har en gedigen erfarenhet och kunskap om marknadsföringsregleringen och är vana att bistå näringsidkare med att på förhand granska marknadsföringsåtgärder och lämna rekommendationer till marknadsföraren och att arbeta fram rekommendationer kopplade till marknadsföringsåtgärder. Har du frågor om marknadsföring är du välkommen att kontakta oss.