Vilseledande marknadsföring

“Om marknadsföringen är vilseledande kan det resultera i ett föreläggande om vite eller marknadsstörningsavgift”

Om en marknadsföringsåtgärd ger konsumenten en felaktig bild i fråga exempelvis om en produkts innehåll eller pris, eller om denna typ av information är otydligt angiven anses det vara vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Om marknadsföringen är vilseledande kan det resultera i ett föreläggande om vite eller marknadsstörningsavgift. Avgiften är som lägst är 5 000 kronor och högst uppgår till 10 miljoner kronor och processer rörande vilseledande marknadsföring förs i Patent och marknadsdomstolen (PMD).

Vad innebär vilseledande marknadsföring?
Vilseledande marknadsföring innebär att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vad som anses utgöra vilseledande och därmed även otillbörlig marknadsföring är om en näringsidkare använder felaktiga påståenden eller framställer produkten på ett vilseledande sätt, att pris inte tydligt framgår, att produktens förpackning är vilseledande i fråga om storlek, mängd eller form, eller att marknadsföringen leder till att produkten lätt förväxlas med en konkurrents produkt eller ta fördel av en konkurrents renommé på marknaden. Vidare måste det tydligt framgå att det är fråga om reklam och marknadsföring och vem som är avsändaren. Den så kallade svarta listan i bilaga 1 i direktiv 2005/29/EG har implementerats i svensk lag genom marknadsföringslagen och innehåller marknadsföringsåtgärder som alltid presumeras vara otillbörliga.

Även om marknadsföringslagen omnämner flera situationer när en marknadsföringsåtgärd anses vara vilseledande går det inte att dra generella slutsatser utan bedömningen måste göras från fall till fall. Advokatfirman MarLaw har stor erfarenhet att granska marknadsföringsåtgärder, vara rådgivande i hur företag kan marknadsföra sina produkter så att de får ut så mycket som möjligt av åtgärden för företagets räkning samt att identifiera risker med en viss marknadsföring. Våra jurister är specialiserade på marknadsrätten och arbetar dagligen med denna typ av frågor. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kopplade till marknadsföring.