Marknadsföring

“Vid all typ av marknadsföring ska god marknadsföringssed beaktas”

Marknadsföring finns runt oss dagligen, i olika former och skepnader, i olika medier exempelvis TV, tidningar, sociala medier och radio. Regler kring marknadsföring finns i marknadsföringslagen och i speciallagstiftning. Med marknadsföring menas enligt lagen inte enbart säljfrämjande åtgärder som en näringsidkare genomför, utan hit inkluderas även åtgärdens innehåll, en näringsidkare underlåtenhet eller beteende innan, under eller efter försäljningen eller leveransen av produkten. Vid all typ av marknadsföring ska god marknadsföringssed beaktas och innebär att även branschpraxis ska följas vilket bland annat inkluderar Internationella Handelskammarens (ICC) internationella regler för reklam och marknadskommunikation. Det är inte enbart avsändare för marknadsföringen som kan hållas ansvarig för den, utan det inkluderar även alla som bidrar till marknadsföringen exempelvis genom att ha tryckt den eller använt den i sin blogg.

Vad ska ingå i marknadsföringen?
Varje marknadsföringsåtgärd ska bedömas för sig själv men det finns en del information som alltid måste framgå för att det ska kunna handla om en tillåten marknadsföring, hit hör bland annat pris, vilka avtalsvillkor som gäller, produktens egenskaper och innehåll, vem som är avsändare. Det måste även framgå att det rör sig om reklam eller marknadsföring även god marknadsföringssed ska beaktas. Syftet med lagstiftningen är att skydda näringsidkare och konsumenter vid marknadsföring av produkter, marknadsföringen får med andra ord inte vara otillbörlig.

Det finns även särskilda regler beträffande marknadsföring av vissa produkter som kan bli aktuella, exempel på sådana produkter är lotterier, alkohol, livsmedel eller om marknadsföringen riktar sig mot barn. När en bedömning av en marknadsföringsåtgärd görs ska utgångspunkten hämtas från hur genomsnittskonsumenten i den aktuella målgruppen uppfattar den.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen erfarenhet och kunskap om marknadsföringsregleringen och är vana att bistå näringsidkare med att på förhand granska marknadsföringsåtgärder och lämna rekommendationer till marknadsföraren, föra talan om marknadsföring i Patent- och marknadsdomstolen och att arbeta fram rekommendationer kopplade till marknadsföringsåtgärder. Har du frågor kopplade till marknadsföring eller kommer du som företag att genomföra en kampanj är du välkommen att kontakta oss.