Sekretessavtal

“Sekretessavtalen har inget formkrav vilket innebär att även muntliga avtal är bindande, men de kan vara svåra att bevisa”

Information kan, trots att det inte anses utgöra en företagshemlighet, ändå vara sådan att företaget vill hålla den konfidentiell. En möjlighet att göra detta är att ett sekretessavtal ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare som hindrar parterna att avslöja sekretessbelagd information även efter att anställningen har upphört. Under anställningsförhållandet har arbetstagaren en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, men denna plikt upphör i och med anställningens upphörande och då kan ett sekretessavtal vara användbart. I ett sekretessavtal ingår ofta en klausul om vad som händer om avtalet brytas, vilket ofta är förenat med vite. Denna typ av avtal kan även ingås utanför anställningsförhållandet, exempelvis om viss information presenteras för en utomstående part.

Sekretessavtalen har inget formkrav vilket innebär att även muntliga avtal är bindande, men de kan vara svåra att bevisa. Även om avtalsfrihet råder får inte ett sekretessavtal vara allt för omfattande, om så är fallet kan det komma att jämkas eller helt ogiltigförklaras.

Har du frågor kring upprättandet eller innebörden av ett sekretessavtal är du välkommen att ta kontakt med våra jurister på Advokatfirman MarLaw.