Litterärt skydd

“Kränkande ändringar eller visningar kan dels röra sig om att upphovsmannens anseende nedsvärtas och dels att hens litterära egenart kränks”

Upphovsrättslagen medger skydd för skönlitterära och beskrivande framställningar i tal och skrift (1 § URL), se text och böcker. Det litterära skyddet innebär att upphovsmannen har en ensamrätt att göra exemplarframställningar av verket samt att göra det tillgängligt för allmänheten, till exempel genom att det överförs till allmänheten (exempelvis på internet). Dessa rättigheter kallas de ekonomiska rättigheterna (2 § URL), men det litterära skyddet täcker även in ideella rättigheter enligt 3 § URL. De ideella rättigheterna innebär ett litterärt skydd för att alltid bli namnangiven i den omfattning och på det sätt god sed kräver samt att inte få sitt verk visat eller ändrat på ett kränkande sätt. Kränkande ändringar eller visningar kan dels röra sig om att upphovsmannens anseende nedsvärtas och dels att hens litterära egenart kränks. Det kan till exempel röra sig att stryka delar av manuskript till en bok eller göra ändringar i litterära verk som ska filmatiseras. Olovliga tillgängliggörande till allmänheten kan till exempel röra sig om att verket visas i kränkande sammanhang, så som pornografiska framställningar. Utöver upphovsrätt till det litterära verket finns även ett särskilt upphovsrättsligt skydd för titlar. Enligt 50 § URL får inte litterära verk göras allmänt tillgängliga under sådan titel att det lätt kan förväxlas med ett förut offentliggjort verk eller dess upphovsman.

Till klassiska litterära verk finns ett särskilt upphovsrättsligt skydd mot att det återges offentligt på ett sätt som kränker ”den andlige odlingens” intressen (se 51 § URL).

Juristerna på Advokatfirman MarLaw har stor kunskap om vilka upphovsrättsliga möjligheter och risker som finns vid användning av litterära verk. Vidare bistår vi gärna vid överlåtelser och licensiering av litterära verk.

Kontakta oss om du har frågor om bland annat

  • Vilket skydd som ges till litterära verk
  • Hur man får ändra andras litterära verk
  • Vad innebär en kränkande visning av andras litterära verk
  • Hur man får använda sig av andras titlar i egna framställningar så som marknadsföring