Text

”Källkod och objektkod till datorprogram är även det former av text som skyddas av upphovsrätten, se 1 § URL”

Hur kan man få upphovsrätt till text? Skönlitterära eller beskrivande framställningar i skrift skyddas av 1 § URL, hit hör exempelvis handböcker, bruksanvisningar och romaner. För att texten ska skyddas upphovsrättsligt krävs det att den är en självständig intellektuell skapelse (har originalitet) men texten behöver inte vara av en viss konstnärlig kvalitet. Intervjuartiklar kan även omfattas av upphovsrätt då uttalanden av den intervjuade personen väljs ut, redigeras och struktureras in i en flytande text. Upphovsrätten omfattar dock inte det sakliga innehållet (uttalandena) utan endast den individuella utformningen (NJA 1996 s 712).

Källkod och objektkod till datorprogram är även det former av text som skyddas av upphovsrätten, se 1 § URL. När datorprogram skyddas är det inte dess funktioner, idéer eller algoritmer som skyddas utan endast källkoden, objektkoden samt det visuella uttrycket. Vissa texter hos myndigheter är även dem upphovsrättsligt skyddade.

Hur får man använda sig av upphovsrättsligt skyddad text?
Framförallt får man alltid citera offentliggjorda upphovsrättsliga texter i överrensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (se 22 § URL). Att verket ska vara offentliggjort innebär att det lovligen ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten, till exempel genom att en artikel publiceras på internet eller att en bok ges ut.

Generellt kan sägas att citaträtten är till för att man ska kunna kritisera eller understryka det egna ställningstagandet. Det rör sig inte om lovlig citering om så endast görs för att göra den egna produkten mer läsvärd eller för att vidarebefordra de bästa delarna ur texten. Överlag ska även citeringen hållas kort, det gäller inte minst inom pressen.

Utöver att citera upphovsrättsligt skyddad text får man även länka till sådan om texten är lovligen uppladdad på internet och man inte försöker kringgå tekniska skyddsåtgärder (så som betalspärrar).

Juristerna på MarLaw är väl förtrogna med vilket upphovsrättsligt skydd som ges till texter samt vilka möjligheter man har att använda sig av andras texter.

Kontakta oss om ni har frågor angående:

  • Återgivning, Citering och ändring av upphovsrättsligt skyddade texter
  • Hur man får använda texter från myndigheter
  • Länkning till texter på internet
  • Licenser till upphovsrättsliga texter