Branscher

Livsmedel

Livsmedelsbranschen präglas av en hårt konkurrensutsatt marknad, där konsumenternas krav ständigt ökar samtidigt som den juridiska regleringen blir alltmer komplex. När livsmedelskonsumtionen i Sverige ständigt ökar, kämpar den svenska jordbruksnäringen med lönsamhet och tillväxt. Sveriges konkurrenskraft på jordbruksprodukter har sjunkit stadigt under flera år, vilket ställer höga krav på resurseffektivisering och hållbarhet inom livsmedelskedjan. Vidare ställs det idag höga krav på att livsmedel är säkra, att dess kvalitet och sammansättning följer lagstiftningen, samt att uppgifter om livsmedel är sanningsenliga, tillräckliga och inte vilseleder konsumenter.

Kort sagt kännetecknas livsmedelsbranschen av flertalet utmaningar för de företag som agerar där. Advokatfirman MarLaw har lång erfarenhet av att biträda allt från producenter, detaljhandlare och konsumenter som verkar inom livsmedelsindustrin. Vi bistår våra klienter med rådgivning inom bland annat:

•  Immaterialrätt
•  Marknadsrätt
•  Konkurrensrätt
•  Regulatoriska frågor

 

Life science och health

Sverige är ett nav för sjukvårdsinnovation inom en lång rad specialområden och utgör ett av EU:s mest innovativa länder vad gäller Life Science och Health. Branschen präglas av en stark tillväxt där Sverige står i framkant för att möta akuta globala hälsoutmaningar. En utmaning för många aktörer inom branschen är de ofta komplexa regelverk som ställer höga krav hela värdekedjan. Ofta uppkommer gränsdragningsfrågor för produkter som rör sig mellan olika strikt reglerade marknader, det kan gälla:

•  Läkemedel
•  Medicinteknik
•  Kosmetika
•  Livsmedel

Advokatfirman MarLaw arbetar med ett brett spektrum av frågor som rör Life Science och Health, såsom tillverkning, distribution och marknadsföring. Vi har god kännedom om industrins marknad och villkor, och hanterar regelbundet komplexa frågor som uppkommer i samband med verksamhet inom branschen. Vår rådgivning innefattar bland annat:

•  Regulatoriska frågor
•  Marknadsrätt
•  Immaterialrätt
•  Avtalsrätt

 

IT, teknik och telekom

IT-, teknik- och telekombranschen är i ständig utveckling och drivs hela tiden framåt av nya tekniska innovationer. Den snabba utvecklingen innebär stora utmaningar för juridiken, samtidigt som den ger upphov till nya affärsmässiga möjligheter. Advokatfirman Marlaw har en omfattande erfarenhet av att biträda klienter i IT-, teknik- och telekomrelaterade frågor och vi rådger återkommande klienter inom bland annat:

• IT-rätt
• Dataskydd
• Marknadsrätt
• Avtalsrätt
• Immaterialrätt
• Konkurrensrätt

 

Energi

Energibranschen har under senare år genomgått en drastisk expansion. Branschen har en central roll för klimatomställningen och hållbar utveckling, vilket har inneburit att kraven på aktörer i branschen succesivt ökat som en följd av bland annat Paris-avtalet (COP21) och Glasgow Climate Pact (COP26). Det expansiva skede branschen befunnit sig i, och fortfarande befinner sig i, ger upphov till flertalet komplexa juridiska frågor och utmaningar, men även möjligheter.

Advokatfirman MarLaw erbjuder en omfattande expertis inom energibranschen och har stor erfarenhet av att hantera tvister inom området. Vår rådgivning innefattar bland annat:

• Regulatoriska frågor
• Marknadsrätt
• Avtalsrätt
• Immaterialrätt
• Konkurrensrätt

E-handel

Både globaliseringen och digitaliseringen bidrar till att e-handeln ständigt utvecklas. Branschen växer i hög hastighet och förändras i snabb takt. Samtidigt som det blir allt vanligare att handla varor och tjänster på internet, ställs det allt högre krav på de aktörer som verkar inom branschen. Flertalet rättsområden gör sig ofta gällande för verksamma företag inom branschen, vilket leder till att juridiken kring e-handel kan betraktas som snårig. Advokatfirman MarLaw bistår löpande klienter som verkar inom e-handeln, och har lång erfarenhet av att bistå klienter i tvister med avtalsparter och myndigheter. Vår rådgivning innefattar bland annat:

• Avtalsrätt
• Konsumenträtt
• IT-rätt
• Marknadsrätt
• Dataskydd
• Immaterialrätt

 

Offentliga verksamheter

Den offentliga sektorn är av avgöranden betydelse för en stor del av Sveriges infrastruktur, och en betydande del av Sveriges BNP hanteras inom sektorn. Av denna anledning är dess välfungerande av största vikt. Offentlig verksamhet utmärker sig ofta genom att ha en politisk dimension och särskilda beslutsprocesser som skiljer sig från den privata sektorn. Till stor del är offentlig verksamhet strikt reglerad och kan handla om allt från hälso- och sjukvård till kollektivtrafik. Relaterade frågor kan bland annat röra tillsynsärenden, tillståndspliktig verksamhet och bedömning av myndighetsbeslut. Advokatfirman MarLaw biträder klienter inom bland annat:

•  Regulatoriska frågor
•  IT-rätt
•  Marknadsrätt
•  Avtalsrätt
•  Konkurrensrätt
•  Dataskydd

 

Media och underhållning

Digitaliseringen för med sig en ständig förändring för media- och underhållningsbranschen, och konsumtionen av media och underhållning ökar stadigt i samhället. Utvecklingen för med sig både möjligheter och utmaningar för aktörer som verkar i branschen, till vilka juridiska frågor ofta är kopplade.

Advokatfirman MarLaw har en stor branschkännedom inom media och underhållning och har under en lång tid tillhandahållit klienter rådgivning inom branschen. Vi biträder klienter inom bland annat:

• Marknadsrätt
• Medierätt
• Avtalsrätt
• Dataskydd
• Immaterialrätt