Tillsynsärenden hos KO

Vi på Advokatfirman MarLaw är historiskt ledande när det gäller antal tillsynsärenden hos Konsumentverket/Konsumentombudsmannen. Under byråns långa historia har vi alltid haft pågående tillsynsärenden hos Konsumentverket och domstolsmål mot Konsumentombudsmannen. Vår absolut vanligaste motpart är myndigheten. Detta ger oss en ledande spetskompetens när det gäller myndighetens tillsynsarbete på den svenska marknaden.

Vad gör Konsumentverket/KO?

Konsumentverket är en svensk myndighet som utövar tillsyn över framförallt marknadsföring och avtal gentemot konsumenter. Ärenden inleds och handläggs av Konsumentverket och kan hamna hos Konsumentombudsmannen (KO) för ytterligare åtgärd. Myndigheten utövar tillsyn över bland annat marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen, prisinformationslagen, konsumentkreditlagen, spellagen, alkohollagen, lag om betaltjänster, lagen om tobak och liknande produkter med flera. I vissa fall är tillsynen uppdelad mellan Konsumentverket och andra myndigheter där Konsumentverkets tillsynsområde i regel kretsar kring marknadsföring. Under senare tid har Konsumentverket/KO både fått större tillsynsbefogenheter och utökade sanktionsmöjligheter. Från lagstiftningshåll är även ytterligare skärpningar att vänta. När det gäller övriga uppgifter utfärdar Konsumentverket vidare vissa föreskrifter och rekommendationer som kan utgöra uttryck för så kallad god marknadsföringssed.

Vad händer om ett företag får ett brev?

Konsumentverket skickar varje månad en mängd olika brev till företag inom ramen för tillsynsarbetet. Grunden till breven kan vara klagomål från konsumenter, mediala uppgifter, andra tips eller genom myndighetens eget initiativ. När företagen får brev finns det en skyldighet att yttra sig över innehållet och Konsumentverket eftersträvar vanligen frivilliga rättelser. Konsumentverket redogör i breven för sin bedömning och begär svar inom en viss tid. Beroende på svaret kan ärendet avskrivas, fortsätta genom ytterligare brevväxling eller tas till Konsumentombudsmannen för beslut om åtgärd. Viktigt att tänka på att det finns inget som hindrar Konsumentverket att använda informationen som lämnas till myndigheten mot företaget. Detta innebär att information som framkommer genom tillsynsbrev och skriftväxlingen därtill kan få avgörande betydelse om ärendet fortlöper.

Vad för befogenheter har myndigheten?

När det gäller tillsyn kan det förenklat sägas att det är KO som sitter på de skarpa befogenheterna. Om ett ärende hamnar på KO:s bord kan det därför antas att ett ingripande mot företaget blir aktuellt. KO har en rad befogenheter till hjälp i sitt tillsynsarbete. Dels kan KO förelägga var och en att yttra sig eller tillhandahålla handlingar som krävs för tillsynen. Myndigheten kan även begära inspektion av lokaler och då även begära in upplysningar på plats. En ny befogenhet är att KO även får genomföra testköp hos företag med dold identitet för att samla in bevisning. KO kan ingripa mot ett visst handlande av företag genom att meddela föreläggande. Detta kan ske genom att meddela förbud eller ålägganden. Ett föreläggande ska förenas med vite om det inte i undantagsfall anses vara obehövligt. Om inte föreläggandet överklagas får det samma status som en lagakraftvunnen dom. Detta innebär att utformningen av föreläggandet är mycket viktigt och utformningen kan ibland diskuteras med myndigheten. Förelägganden enligt ovan får bara meddelas av KO i mål som inte är av större vikt. I andra fall kan KO välja att väcka talan genom att ge in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Talan kan avse förbud eller ålägganden avseende företagets handlande förenat med vite. Därutöver kan ibland en så kallad marknadsstörningsavgift bli aktuellt – något som kan liknas vid ett bötesbelopp. Marknadsstörningsavgiften kan som lägst vara 10 000 kr och som högst 10 000 000 kr. KO brukar även kräva ersättning för sina rättegångskostnader och i sällsynta fall kan även skadestånd dömas ut i domstol. Domar medför ofta publicitet och får i regel spridning genom bland annat publicering på webben av Konsumentverket/KO. Patent- och marknadsdomstolens domar kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

När bör företag söka rådgivning?

Vår rekommendation är att företag så fort ett tillsynsbrev kommer från Konsumentverket söker juridisk rådgivning. Detta eftersom myndigheten inte har till uppdrag att tillvarata företagens intressen och det som framkommer tidigt i breven kan få stora konsekvenser längre fram. Vi på MarLaw agerar ombud för företag i samtliga delar av Konsumentverkets tillsynsarbete. Myndighetenskontakterna innebär en förhandling där vi utifrån vår upparbetade erfarenhet tillvaratar företagens intressen för att försöka hitta en så fördelaktig lösning som möjligt. Utöver att ta hand om skriftväxlingen kan vi verka för att få till en så enkel frivillig rättelse som möjligt. Om ärendet inte avskrivs utan hamnar hos KO är det viktigt att ett eventuellt föreläggande får en tydlig utformning. När föreläggandet väl finns på plats är det också viktigt att säkerställa att rutiner för efterlevnad finns på plats – annars kan det bli dyrt. Om tillsynen slutligen hamnar hos domstol är advokaterna på MarLaw alltid väl rustade för en domstolsprocess.

 

Välkommen att ta kontakt för att höra närmare om hur vi kan hjälpa just ert företag i Konsumentverkets tillsyn.

 

Kontakta oss idag