Visselblåsartjänst

Ett bra visselblåsarsystem bygger på erfarna utredare som besitter kunskap att bedöma de ärenden som kommer in. Advokatfirman MarLaw erbjuder nu en rapporteringstjänst i samarbete med Lantero. Tjänsten har till syfte att möjliggöra uppgiftslämning till en självständig och oberoende funktion för anslutna organisationer. Genom rapportering via tjänsten möjliggörs för att problemet plockas upp, utreds och att åtgärd kan ske. Rapporteringstjänsten fungerar som ett komplement i de fall anmälaren inte känner sig trygg att ta upp ärendet på sin arbetsplats direkt eller i de fall anmälaren anser att kanalen fungerar bättre av andra skäl. Via Advokatfirman MarLaws visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom anslutna organisationer.

Läs mer om Lantero här

Vad innebär visselblåsarlagen och vilka omfattas av lagen?
Visselblåsarlagen trädde i kraft redan i december 2021 och ställer flera krav på privata organisationer samt offentliga verksamheter. Lagen avser krav på ett system för de anställda där anonym rapportering ska handläggas av en oberoende part. Tidsfristen för implementering varierar beroende på sektorn och storleken av verksamheten. För privata organisationer med 250 eller fler anställda samt offentliga organisationer med 50 eller fler anställda gäller kravet för ett visselblåsarsystem från och med den 17 juli 2022. För privata organisationer med 50 – 249 anställda gäller kravet från och med den 17 december 2023. Organisationer med mindre än 50 anställda omfattas inte av lagen men det kan vara fördelaktigt att lansera ett sådant system.

Vad avses med ett visselblåsarsystem och hur bör en organisation efterleva visselblåsarlagen?
Ett visselblåsarsystem avser en plattform där anställda kan rapportera om misskötsel och missförhållanden på arbetsplatsen på ett anonymt vis. Därav blir personuppgiftshanteringen väldigt central för att informationen ska kunna rapporteras anonymt. Den anonyma delen innebär skydd för den anställde för att inte drabbas av repressalier. Det ställs inga direkta krav på den tekniska lösningen för rapporteringen. Istället sätts fokus på de funktioner och krav som systemet ska uppfylla. Detta tar sikte på olika interna rutiner för rapportering, särskilt utsedda oberoende utredare som ansvarar för hanteringen samt skydd för de som rapporterar.

Anonymt uppgiftslämnande
MarLaw står som oberoende utredare av ärenden som lämnas. Uppgiftslämnaren är helt anonym och det finns ingen möjlighet att synliggöra dess identitet. Endast de jurister på Advokatfirman MarLaw som arbetar med tjänsten och det specifika ärendet kommer att kunna ta del av informationen som har lämnats av anmälaren. Eventuell begäran av kompletterande uppgifter sker alltid utan att Advokatfirman MarLaw, eller någon annan, har möjlighet att se den anonyma uppgiftslämnarens namn, mailadress eller annan information om personuppgifter.

MarLaw erbjuder assistans vid implementering av ert visselblåsarsystem där interna riktlinjer och policys måste tas fram för hanteringen.
Vi hjälper er med:

– Framtagning av interna dokument om hanteringen och rutiner
– Hantering och återkoppling av inkomna rapporter i enlighet med visselblåsarlagen
– Bedömning och förslag till åtgärder för inkomna ärenden
– Uppföljning och avstämningsmöten avseende hanteringen av inkomna rapporter

Vidare erbjuder MarLaw en anpassad utbildning för hela organisationen för att informera om visselblåsarprocessen och de aktuella bestämmelserna.

Kontakta oss idag