Medierätt och marknadsrätt 2

 

 

Författare: Daniel Tornberg, Katarina Ladenfors

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med hänsyn dels till den allmänna rättsutvecklingen på området, dels en ny marknadsföringslag som trädde ikraft den 1 juli 2008.