Avtalsrätt

”En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas och att parterna blir bundna av det.”

Avtalsrätten är ett mycket centralt rättsområde och reglerar när och hur ett avtal har ingåtts, vem som har rätt att ingå ett avtal, liksom vad som ska gälla mellan avtalsparterna om oförutsedda omständigheter uppstår. Dessa delar brukar ibland benämnas som den allmänna avtalsrätten, vilket skiljer sig får den speciella avtalsrätten som inkluderar exempelvis hyra.

Då avtalsfrihet råder innebär ett avtal att parterna själva har rätt att välja om avtal ska ingås, med vem och hur. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas och att parterna blir bundna av det. Ett avtal bör också innehålla klausuler om vad som ska gälla vid uppsägning eller om någon av parterna vill ändra någon klausul, liksom vad som ska gälla i fråga om avtalsbrott. En annan del av avtalsrätten är avtalstolkning och här finns olika principer som bör beaktas, vilket blir aktuellt om parterna i ett senare skede är oense om vad de avtalat om.

Även om avtalsfrihet råder finns det vissa begränsningar inom avtalsrätten i fråga om hur ett avtal får formuleras och hur rättigheter och skyldigheter bör balanseras mellan parterna. Om ett avtal är skevt, på så vis att det råder en uppenbar obalans mellan parterna kan det komma att jämkas vid en prövning.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen erfarenhet av att bistå våra klienter såväl med upprättande av avtal såväl som med tolkning av avtal. Har du frågor kopplade till avtal är du välkommen att kontakta oss.