Radio

”Den som sänder radio ska ha en viss beteckning som godkänts av myndigheten för press, radio och tv”

Ljud radiosändningar regleras i radio- och tv-lag (2010:696) liksom AV-direktviet (2010/13/EU) men även av yttrandefrihetslagen. För att få sända ljudradio genom radiovågor krävs ett tillstånd från regeringen och tillståndet får vid vissa tillfällen förenas med villkor såsom skyldighet att sända en viss minsta tid eller inom visst geografiskt område. Denna typ av tillstånd krävs när man vill sända kommersiell radio såväl analogt som digitalt och tillståndet kan ges till såväl fysisk- som juridisk person som har förutsättningar att genomföra sändningarna i fråga. Den som sänder radio ska ha en viss beteckning som godkänts av myndigheten för press, radio och tv, och uppges minst en gång varje sändningstimme. Ett tillstånd att sända radio får inte tilldelas staten, landsting eller kommuner. Att sända radio över internet kräver inget tillstånd, däremot ska man registrera sig hos myndigheten för radio och tv.

Vad ska man tänka på när man sänder ljudradiosändningar?
Sändningar som görs ska präglas av demokratiska idéer och värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Om det rör sig om att reklam sänds i programmen får dessa inte innebära ett otillbörligt kommersiellt gynnande av kommersiella intressen, det vill säga vara otillbörlig. Detta innebär att reklamen inte får uppmuntra till köp eller att hyra varor eller tjänster, det vill säga inte innehålla säljfrämjande inslag. Beroende på vilken produkt det rör sig om kan specialregleringar eller förbud bli aktuella, exempelvis alkohollagen eller tobakslagen. Vidare ska programmen och reklamen tydlig skiljas från varandra med hjälp av en tydlig signatur som meddela lyssnare om att det rör sig om reklam. Avsändaren för reklamen i fråga ska vara tydlig och förenlig med marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering.

Har du frågor om reklam eller marknadsföring i radio får du gärna kontakta oss på Advokatfirman MarLaw, vi har med åren samlat stor erfarenhet och kunskap om denna typ av marknadsföring.