FRA

FRA-lagen är den gemensamma benämningen på ett antal lagändringar i Sverige där bland annat lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ändrades samt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet införlivades. Genom ändringarna ges Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser.

I lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet hänvisas till lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (FRA) där vissa bestämmelser om behandling av de personuppgifter som inhämtas i samband med signalspaningen regleras.

Lagen innehåller de bestämmelser som ska vara tillämpliga vid FRA:s behandling av personuppgifter i försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet varför lagen har företräde. Vad gäller sådan annan behandling av personuppgifter som faller utan för FRA tillämpningsområde måste däremot hänsyn tas till GDPR och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.