KO:s begäran att ta del av eventuellt samarbetsavtal ansågs inte strida mot yttrandefrihetsgrundlagen

Tillbaka till nyheter

I slutet av mars meddelade Högsta domstolen dom i mål Ö 2318–22, ”Trisskrapningarna”. Målet rörde en uppmaning från Konsumentombudsmannen till Svenska Spel att enligt 42 § marknadsföringslagen lämna uppgift om förekomsten av ett samarbetsavtal med TV4. Domstolen fastslog att åtgärden hade stöd i lag och därmed inte var i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.

Målet rörde KO:s möjlighet att uppmana Svenska Spel att lämna uppgift om förekomsten av ett samarbetsavtal avseende Trissinslagen i TV4 Nyhetsmorgon med TV4. Framför allt aktualiserades frågan om under vilka förutsättningar en sådan uppmaning kunde anses strida mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), särskilt med hänsyn till exklusivitetsprincipen och efterforskningsförbudet.

Exklusivitetsprincipen anger att en myndighet endast med YGL:s stöd får ingripa mot någon för att denne i till exempel ett radio- eller TV-program har missbrukat yttrandefriheten eller medverkat till sådant förbud. Efterforskningsförbudet innebär ett förbud för det allmänna att efterforska vissa kategorier av personer, exempelvis upphovsmän till radio- och TV-program i den utsträckning de vill vara anonyma.

Högsta domstolen (HD) fastslog att den åtgärd som Konsumentombudsmannen (KO) beslutat om hade stöd i 42 § marknadsföringslagen (MFL) och därmed inte stred mot YGL.

HD ansåg att även om graden av samverkan mellan Svenska Spel och TV4 var oklar och det inte kunde fastslås att det var fråga om marknadsföring, var KO:s bedömning att det kunde vara fråga om marknadsföring befogad. KO hade därför rätt att efterfråga handlingar enligt 42 § MFL. Det material som KO efterfrågade avsåg relevant information för tillsynsärendet. En sådan åtgärd bedömdes inte utgöra något ingripande i den mening som avses gällande exklusivitetsprincipen.

Vidare ansåg HD att det var uppenbart att det förelåg någon typ av samverkan mellan Svenska Spel och TV4. KO:s syfte var att få information kring de affärsmässiga villkoren mellan parterna, inte att få kännedom om personer vars anonymitet skyddas av YGL. Åtgärder med ett sådant syfte kunde enligt HD inte anses strida mot efterforskningsförbudet.

Omständigheterna gav inte anledning att anta att avtalet skulle innehålla uppgifter om personer som omfattas av efterforskningsförbudet. För det fall att ett utelämnande skulle kunna röja identiteten hos personer vilkas anonymitet YGL skyddar, fanns dessutom möjlighet för Svenska Spel att inte utelämna just dessa uppgifter med hänvisning till YGL:s bestämmelser om tystnadsplikt. Läs domen i sin helhet här.