Ny Visselblåsarlag planeras träda i kraft den 1 december 2021

Tillbaka till nyheter

Inom snar framtid ska det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning implementeras i svensk rätt och kommer därmed att ge visselblåsare ett starkare skydd. I den utredning som publicerats framgår att en ny lag ska ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. Den nya lagen kommer att innefatta en mängd detaljerade krav och är tänkt att träda i kraft den 1 december 2021. Det huvudsakliga syftet med den nya lagen är att göra det tryggare, säkrare och enklare att rapportera om missförhållanden inom en organisation.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person slår larm om att oegentligheter skett inom en organisation. Syftet är att upptäcka missförhållanden och fenomenet utgör en viktig funktion i samhället. Ofta sker det genom att en person uppmärksammar ett missförhållande inom den egna organisationen och rapporterar detta till närmaste chef eller ledning. Av förklarliga skäl kan sådan rapportering vara obehaglig och kan i värsta fall även leda till repressalier i form av uppsägning, avskedande eller utanförskap på arbetsplatsen.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen kommer att innebära att samtliga verksamheter inom den privata sektorn med minst 50 anställda kommer att vara skyldiga att införa ett internt visselblåsarsystem. Även offentliga aktörer av en viss storlek, alla kommuner samt vissa verksamheter inom finansiell sektor och ett antal myndigheter som ansetts som behöriga ska uppfylla kraven i lagen om ett internt visselblåsarsystem.  Möjlighet till trygg visselblåsning möjliggör även för ett säkert antikorruptionsarbete. Det ställs krav på att personer eller företag som innehar en visselblåsarfunktion ska vara självständiga och oberoende i relation till företaget. Det ställer i sin tur specifika krav på hur berörda organisationer arrangerar sina visselblåsarsystem.

Den nya lagen innebär ett skydd mot repressalier för uppgiftslämnaren vid missförhållanden inom en organisation. I de fall arbetsgivaren bryter mot bestämmelsen innebär den nya lagen även en lagstadgad skadeståndsskyldighet för de arbetsgivare som utfärdar repressalier för de arbetstagare som tillämpar visselblåsning. Med repressalie anses i det här fallet vara allt från uppsägning till försämrade villkor på arbetsplatsen. Det nya lagförslaget innebär också samma skydd för en bred krets av personer kring arbetsplatsen, däribland inhyrd personal, volontärer, praktikanter och aktieägare. Lagen innehåller även ett skydd för visselblåsare som lämnar uppgifter där det anses vara av allmänt intresse att uppgifterna kommer fram.

Larm som inkommer till organisationen från uppgiftslämnare ska hanteras av särskilt utvalda personer eller enheter. Det är väsentligt att de personer eller den enhet som blivit utvalt att hantera de larm som kommer in är oberoende och självständiga. Kraven innebär att den som utsetts självständigt ska kunna bedöma de uppgifter som inkommit samt att ingen ska kunna begära att få ta del av de uppgifter som lämnats.

Arbetsmiljöverket föreslås bli tillsynsmyndighet. Om arbetstagaren inte uppfyller kraven i lagen kan tillsynsmyndigheten utfärda ett föreläggande om att organisationen ska vidta åtgärder, vilka i vissa fall kan förenas med vite.

 

Advokatfirman MarLaw erbjuder en visselblåsartjänst via Lantero, läs mer om tjänsten här.