Licensavtal

”Licensavtal är ofta komplicerade och vid upprättandet av licensavtal måste hänsyn tas till ett flertal olika aspekter och rättsområden såsom konkurrensrätt”

Licensavtal reglerar under vilka förutsättningar en licenstagare har rätt att nyttja annans rättigheter. Det kan tex. handla om situationer där en innehavare av ett patent ger tillåtelse till annan att nyttja dennes patent. Licensavtal kan reglera bland annat om licensen ska vara enkel (icke-exklusiv) eller exklusiv, begränsad till ett visst territorium, tidsperiod eller omfattning. Med enkel licens avses att licenstagaren får tillstånd att nyttja licensgivarens rättighet, men utan ensamrätt medan exklusiv licens avses att endast licenstagaren får nyttja licensgivarens rättighet. Inom varumärkesrätten är det idag vanligt förekommande med varumärkeslicenser vid franchising där licensen ingår som en del i franchiseavtalet.

Licensavtal är ofta komplicerade och vid upprättandet av licensavtal måste hänsyn tas till ett flertal olika aspekter och rättsområden såsom konkurrensrätt. Läs mer om konkurrensrätt här. Ett väl genomtänkt licensavtal kan spara mycket tid, energi och pengar för de inblandade parterna.

MarLaws jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera såväl nationella som internationella frågor om immateriella rättigheter. Vi hjälper till med att identifiera och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Vi hjälper även till med att skydda, bevaka och försvara verksamheters immateriella rättigheter, inkluderat registrera varumärken, patent och mönster samt agera ombud vid immaterialrättsliga processer rörande intrång, ogiltighet, hävning och otillbörlig konkurrens. Kontakta oss för rådgivning.