Livsmedelslagen

”Syftet med livsmedelslagen är att säkerställa att det finns en hög skyddsnivå för människors hälsa när det kommer till livsmedel”

Livsmedelslagen (2006:804) handlar om hur livsmedel ska hanteras, kontrolleras och vara beskaffade. Den svenska regleringen bygger på flera EU-förordningar och inkluderar alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan liksom djur- och växtskydd. Den omfattar även godkännande av eller förbud mot vissa livsmedel på marknaden.

Vad är syftet med livsmedelslagen?
Syftet med livsmedelslagen är att säkerställa att det finns en hög skyddsnivå för människors hälsa när det kommer till livsmedel, och för att tillgodose konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Med livsmedel menas allt som passerar människans mun och inte enbart vad som i vanliga fall brukar betecknas som livsmedel, exempelvis inkluderas kosttillskott som inte omfattas av läkemedelslagen. Att säkerställa att konsumenternas intresse tillgodoses enligt livsmedelslagen innebär bland annat att den marknadsföring och information som konsumenten får om exempelvis om ett livsmedels innehåll eller ursprung måste vara korrekta, vidare får inte egenskaper hos livsmedel överdrivas eftersom detta skulle utgöra vilseledande marknadsföring.

Marknadsföring av livsmedel liksom livsmedelsregleringen är ett av de rättsområden som våra jurister på Advokatfirman MarLaw är specialiserade inom och vi har stor kompetens rörande dessa frågor. Våra jurister har vid flera tillfällen företrätt företag i Patent- och marknadsdomstolen och bistått företag med att i förväg granska och vara rådgivande när det kommer till marknadsföringsåtgärder kopplade till livsmedel. Har du frågor om marknadsföring av eller märkningen av livsmedel är du välkommen att kontakta oss.