Samarbetsavtal

”Att avtalet ingås successivt gör även att det är vanligt att ett sekretessavtal ingås mellan parterna, som förbinder sig att inte avslöja företagshemligheter eller know-how”

Med ett samarbetsavtal menas att två eller fler parter ingår ett avtal om att under en längre tid samarbeta. Denna avtalstyp förekommer exempelvis avtal om hur immateriella tjänster används eller entreprenad. Avtalsformen ingås ofta stegvis, vilket skiljer sig från många andra typer av avtal. I och med att avtalet ofta ingås stegvis införs nya klausuler successivt och det händer även att delar av avtalet har börjat fullgöras under pågående förhandlingar. I denna typ av avtal är det viktigt att vara specifik och noggrann när uppdraget eller samarbetet beskrivs, även frågor som sekretess och exklusivitet bör behandlas liksom hur avtalet ska sägas upp, särskilt då avtalet ingår successivt. Att avtalet ingås successivt gör även att det är vanligt att ett sekretessavtal ingås mellan parterna, som förbinder sig att inte avslöja företagshemligheter eller know-how.

Trots denna process blir parterna i regel bundna när avtalet signerats. Skulle en part under pågående förhandlingar inte tydligt signalera till motparten att denne inte längre har för avsikt att ingå samarbetsavtalet kan denne bli skyldig att betala skadestånd.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen erfarenhet av att bistå våra klienter såväl med upprättande av avtal såväl som med tolkning av avtal. Kontakta oss om du har frågor om eller vill ha hjälp med upprättandet av ett samarbetsavtal.