Skadeståndsrätt

”Skadeståndsrätten rör det förhållande där någon genom sitt handlande har orsakat en skada på en annans egendom”

Skadeståndsrätten är det område inom juridiken som innehåller regler om under vilka förutsättningar som ekonomisk ersättning för skada ska utgå samt hur stor denna ersättning ska vara. Skadeståndsrätten rör det förhållande där någon genom sitt handlande har orsakat en skada på en annans egendom. Skadeståndsrätten delas i regel upp i utomobligatoriskt skadestånd som avser det förhållande där parterna inte har något ingånget avtal som kan ligga till grund för skadestånd samt inomobligatoriskt skadestånd som avser förhållandet när det finns ett avtalsförhållande mellan parterna. Inte sällan räknas den inomobligatoriska skadeståndsskyldigheten till avtalsrätten istället för skadeståndsrätten.

Primärt rör skadeståndsrätt frågan om den som har orsakat en skada kan hållas ansvarig för den uppkomna skadan. Skadestånd delas upp i olika kategorier av skador, dessa är sakskada, personskada, ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. Att bli skadeståndsskyldig utgör i sig inget straff, på så sätt som straff för brott, skadeståndet är istället en ekonomisk kompensation för en skada.

Våra jurister har lång erfarenhet av skadeståndsrättsliga frågor och bistår företag vid eventuella tvister vid både inom- och utomobligatoriska skadeståndsanspråk. Kontakta oss för rådgivning.