Tobakslagen

”Syftet med tobakslagen är att beakta de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med användandet av tobak men även att bli exponerad för tobaksrök”

Tobakslag (1993:581) reglerar var och hur rökning får ske, liksom handel med tobak, marknadsföring av tobaksvaror liksom hur varningstexter och innehållsdeklarationer på förpackningar till tobaksvaror får se ut. Syftet med tobakslagen är att beakta de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med användandet av tobak men även att bli exponerad för tobaksrök.

Hur får man marknadsföra tobaksvaror?
Regleringen kring hur tobaksvaror får marknadsföras skiljer sig från hur andra varor får marknadsföras, eftersom det finns en rad förbud på området. I fråga om marknadsföring av tobaksvaror får marknadsföring mot konsumenter inte ske i form av tidningsannonser och andra skrifter som omfattas av tryckfrihetsordningen. Marknadsföringen får enligt tobakslagen inte heller ske i form av radio– eller tv-reklam som omfattas av radio-och tv-lagen. Slutligen får marknadsföringen inte ske i form av tekniska upptagningar som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen exempelvis ljudinspelningar.

Även annan marknadsföring av tobaksvaror är förbjuden. Marknadsföring i form av reklam inne på återförsäljningsställen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak utan måste vara särskilt måttfull. Näringsidkare som säljer andra typer av varor än tobaksvaror får inte heller använda sitt varumärke hur som helst genom att placera det på andra produkter, vilket togs upp av marknadsdomstolen i mål 2014:14.

Regleringen kring marknadsföringen av tobaksvaror är omfattande, och har du frågor om denna typ av marknadsföring är du välkommen att kontakta våra jurister på Advokatfirman MarLaw. Vi har med åren byggt upp en gedigen kunskap i fråga om hur och när marknadsföring och i situationer när speciallagstiftning är aktuell. Vi bistår med att identifiera legala risker med en marknadsföringsåtgärd, att komma med rekommendationer eller att arbeta fram olika policys.