Viktigt klargörande om reservationer i marknadsföring

Tillbaka till nyheter

Häromveckan meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen dom i mål PMT 14821–21. Målet rör en mobiloperatörs marknadsföring och har bland annat innehållit påståenden som ”Sveriges bästa mobilnät” och ”Sveriges bästa mobilnät enligt svenska folket”. Påståendena har kommunicerats baserat på tekniska kvalitetstester och en konsumentundersökning.  Efter att en konkurrent väckt talan har nu två domstolsinstanser bedömt om marknadsföringen varit vilseledande.

Efter överklagande har Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) kommit till en annan slutsats än underinstansen (Patent- och marknadsdomstolen). Domstolarnas prövningar har bland annat omfattat påståenden om att mobiloperatören har ”Sveriges bästa mobilnät” och att mobilnätet utnämnts till ”bäst i test”. Det har också prövats om påståendet ”Sveriges bästa mobilnät enligt svenska folket” och liknande påståenden med hänvisning till konsumentundersökningar är vilseledande. PMÖD konstaterade att det är tillåtet att använda resultat från tester och undersökningar i marknadsföring, så länge dessa uppfyller krav på tillförlitlighet och inte används på ett missvisande sätt. De tekniska kvalitetstesten i målet bedömdes uppfylla kraven för användning i marknadsföring. Marknadsföringen måste dock tydligt hänvisa till nämnda test och utan tillräckligt tydlig hänvisning kan marknadsföringen vara vilseledande. PMÖD fann också att hänvisning till mobiloperatörens konsumentundersökningar i marknadsföring var missvisande och därför vilseledande.

Eftersom mobiloperatören efter överklagandet till större del ansågs vara vinnande part fördelade PMÖD om rättegångskostnaderna. PMÖD frångick huvudregeln om tvåinstansprövning och öppnade upp för överklagande till Högsta domstolen. Läs domen här.