Livsmedel

Livsmedelsbranschen präglas av en hårt konkurrensutsatt marknad, där konsumenternas krav ständigt ökar samtidigt som den juridiska regleringen blir alltmer komplex. När livsmedelskonsumtionen i Sverige ständigt ökar, kämpar den svenska jordbruksnäringen med lönsamhet och tillväxt. Sveriges konkurrenskraft på jordbruksprodukter har sjunkit stadigt under flera år, vilket ställer höga krav på resurseffektivisering och hållbarhet inom livsmedelskedjan. Vidare ställs det idag höga krav på att livsmedel är säkra, att dess kvalitet och sammansättning följer lagstiftningen, samt att uppgifter om livsmedel är sanningsenliga, tillräckliga och inte vilseleder konsumenter. Kort sagt kännetecknas livsmedelsbranschen av flertalet utmaningar för de företag som agerar där.

Advokatfirman MarLaw har lång erfarenhet av att biträda allt från producenter, detaljhandlare och konsumenter som verkar inom livsmedelsindustrin.

Vi bistår våra klienter med rådgivning inom bland annat:

•  Immaterialrätt
•  Marknadsrätt
•  Konkurrensrätt
•  Regulatoriska frågor

 

Kontakta oss