Konkurrensrätt

”Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden”

Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden. Detta innebär att företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet inte får agera hur de vill, utan vissa beteenden som anses konkurrenshämmande fångas upp av regleringen. Den svenska konkurrensrätten är tydligt influerad av EU-rätten, där reglerna i första hand hittas i artikel 101 och 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Enligt konkurrensrätten är avtal mellan företag eller beslut av företagssammanslutningar som har till syfte att hindra, snedvrida eller begränsa konkurrensen förbjudna. Dessa avtal kan gälla horisontellt, mellan två parter på samma nivå i distributionskedjan, eller vertikalt mellan exempelvis producent och leverantör. Vissa avtal undantas trots att de egentligen kan anses vara konkurrensbegränsande. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att det främjar teknisk eller ekonomisk utveckling, att konsumenten får en skälig andel av vinsten, att det endast är de berörda företagen som begränsas och att parterna inte kan sätta en stor del av den relevanta marknaden ur spel.

Även missbruk av dominerande ställning är förbjudet enligt regleringen, det är med andra ord inte förbjudet att inneha en dominerande ställning, utan det är missbruket av densamma som förbjuds. I bedömningen ska bland annat den relevanta marknaden beaktas liksom att företaget har en dominerande ställning samt om ett missbruk anses föreligga. Om så är fallet finns det inga undantag utan företaget bryter mot konkurrensrätten. Den EU-anpassade konkurrensrätten med sanktioner såsom konkurrensskadeavgift innebär att konkurrensrättsliga misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser. Svensk konkurrensrätt är utformad med EU:s konkurrensrätt som förebild och EU-praxis har stor betydelse vid tolkning av den svenska konkurrensrätten. Den snabba rättsutvecklingen inom EU- och konkurrensrätt bevakas av våra jurister som bistår med rådgivning, granskar och upprättar avtal samt utför analyser och riskbedömningar av konkurrensrättsliga affärsstrategier.