Konsumentskyddslagen

”Syftet med konsumenträtten är att skydda konsumenterna, som anses vara en svagare part jämfört med en näringsidkare”

Konsumenträtten är en benämning på lagstiftningen som omfattar relationen mellan en konsument och en näringsidkare, exempelvis när de ingår ett avtal. Konsumentlagstiftningen blir allt mer omfattande, vilket även är ett resultat av EU:s arbete med att värna om konsumenten.

Syftet med konsumenträtten är att skydda konsumenterna, som anses vara en svagare part jämfört med en näringsidkare, och får karaktären av en skyddslagstiftning. Konsumentskyddet aktualiseras i en rad olika situationer. I fråga om köp finns konsumentköplagen som avser konsumentköp, konsumenttjänstlagen som inkluderar de situationer som konsumenter köper tjänster av företag, även distans- och hemförsäljningslagen är en del av den konsumenträttsliga lagstiftningen och tillämpas när ett avtal med en konsument ingås på distans såsom på internet eller telefon. Även produktsäkerhetslagen, avtalsvillkorslagen och konsumentkreditlagen är delar i konsumentskyddet.

Konsumentskyddet kommer även in i marknadsföringsfrågor, exempelvis i distans- och hemförsäljningslagen finns det krav på att konsumenten, för att ingå avtal måste få tillgång till viss information, om det inte sker anses det röra sig om vilseledande marknadsföring och det kan resultera i en marknadsföringsavgift. Kort sagt så aktualiseras konsumenträtten i en rad olika sammanhang och situationer.

Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn till konsumentskyddet varje gång ett avtal sluts eller när tjänster erbjuds mellan en konsument och ett företag. Advokatfirman MarLaw har under sina många år i branschen fått en gedigen kunskap i fråga om konsumentskyddet, och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp att bedöma ett befintligt avtals förenlighet med denna typ av reglering.