Tryckfrihetsförordningen

”Det som däremot inte omfattas av tryckfrihetsförordningen är texter som har ett kommersiellt intresse såsom reklam”

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och reglerar tryckfriheten i Sverige. Lagen innehåller även censurförbudet som innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte, på annat sätt än vad som är förenligt med lagen, får granska skrifters innehåll och hindra att skriften sprids bland allmänheten eller hindra tryckning av skriften.

Vad omfattas av tryckfrihetsförordningen?
De skrifter som omfattas av tryckfrihetsförordningen är skrifter som framställts i tryckpress eller skrifter som har vissa beteckningar som visar att den har mångfaldigats. Till begreppet skrift inkluderas även vissa bilder förutsatt att de är tryckta. Periodiska skrifter, vilket inkluderar tidskrifter, som innehar ett utgivningsbevis faller alltid inom tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde. Det som däremot inte omfattas av tryckfrihetsförordningen är texter som har ett kommersiellt intresse såsom reklam. För reklam gäller lagstiftning så som marknadsföringslagen, vilken tillämpas under förutsättning att annonsen har ett kommersiellt syfte och ett kommersiellt ändamål. Trots att tryckfrihetsförordningen tillämpningsområde är omfattande inkluderas inte heller de regler i fråga om förbud som finns rörande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror.

Ytterligare exempel på texter som inte inkluderas i tryckfrihetsförordningen är texter som är skyddade av upphovsrätten, utan här tillämpas istället lag om (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Dock får inte tillämpningen av denna lag, liksom annan lag, strida mot tryckfrihetsförordningen eftersom grundlagen är den lag som står högst i normhierarkin.

Juristerna på Advokatfirman MarLaw är specialiserade på marknadsföringsrätten och de rättsområden som är närliggande vilket bland annat inkluderar upphovsrätten. Har du frågor eller vill ha hjälp med att på förhand granska en tänkt kampanj eller marknadsföringsåtgärd är du välkommen att kontakta oss.