Bilder

”För att en bild ska omfattas av verksbegreppet måste den ha originalitet – med det menas att bilden måste vara en självständig intellektuell skapelse”

Upphovsrätten ger upphov till ett flertal frågor angående bilder. Vilket rättsligt skydd har man till bilder och hur får man använda sig av andras bilder?

Bilder kan upphovsrättsligt indelas i olika kategorier; bildkonst, beskrivande bilder (vilka tekniskt är att klassa som litteratur men får ändå samma skydd som bildkonst), fotografiska verk samt fotografiska bilder. De tre första kategorierna faller in under upphovsrättslagens 1 § om upphovsrättsliga verk, medan fotografiska bilder har en närstående rättighet enligt 49 a §. För att en bild ska omfattas av verksbegreppet måste den ha originalitet – med det menas att bilden måste vara en självständig intellektuell skapelse. Det ställs inga krav på att verk ska vara av en viss konstnärlig karaktär eller dylikt, huvudsaken är ett det har originalitet.

Är en bild att klassad som upphovsrättsligt verk får den upphovsrättslagens fulla skydd, så som ensamrätt att mångfaldiga verket samt göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Vidare garanteras man som upphovsmannen att alltid bli namnangiven och att inte få sina bilder ändrade eller använda på ett kränkande sätt (3 §). De senare rättigheterna kallas för ideella rättigheter.

Angående gränsen mellan vilka bilder som utgör upphovsrättsliga verk enligt 1 § URL och fotografiska bilder enligt 49 a § kan följande sägas. Vanliga amatörbilder är inte tillräckligt kvalificerade för att klassa som verk, har däremot bilden noga arrangerats (exempelvis som under en modefotografering) finns det möjlighet att bilden behövs som ett upphovsrättsligt verk. Skyddstiden för fotografiska verk är 70 år efter upphovsmannens död, medan skyddstiden för fotografier enligt 49 a § URL är 50 år efter det år då att bilden framställdes. Även rättsinnehavare till bilder enligt 49 a § har ensamrätt att mångfaldiga bilden samt göra den tillgänglig för allmänheten.

För rörlig bild gäller att deras individuella bilder kan vara skyddade genom 49 a § URL (exempelvis övervakningsfilm). Mer kvalificerade rörliga bilder så som reklamfilmer, vanliga spelfilmer, tecknade filmer kan skyddas som filmverk enligt 1 § URL. Mer amatörmässiga filmer som saknar redigering och endast avbildar ett händelseförlopp kan inte utgöra upphovsrättsliga verk. Kontakta oss för rådgivning.